Christelijke identiteit

De Grondtoon is een christelijke basisschool

Ons geloof

Het christelijk geloof is de basis van waaruit wij handelen. In de praktijk houdt dat in dat we willen leven en leren aan de hand van de Bijbel. Onze overtuiging is dat Jezus Christus de Zoon van God is, onze Heiland en Verlosser. Daarbij staat het grote gebod voorop: ‘God liefhebben boven alles en de naaste als jezelf’.

Wat betekent dit?

Het team van De Grondtoon heeft bewust gekozen voor het protestants christelijk onderwijs. Iedereen die binnen onze school werkt, houdt in de onderlinge omgang rekening met de Bijbelse opvattingen over gerechtigheid en naastenliefde. We zien elk kind als een uniek persoon. We streven naar ‘onderwijs en zorg op maat’ voor alle kinderen op onze school. Onderwijs en opvoeding gaan daarbij hand in hand. Daardoor heeft onze school een eigen identiteit. Deze willen we graag uitdragen in onze school en in de omgang met kinderen en ouders.

 

Gebedsgroep

Draagt u de school een warm hart toe en wilt u deelnemen aan onze gebedsgroep? Elke maand komt een groep ouders bij elkaar om voor het wel en wee van de kinderen en de school te bidden. Op school kunt u hierover meer informatie krijgen.

Gerechtigheid en naastenliefde zijn belangrijk binnen ons onderwijs.