De MR van basisschool De Grondtoon

De medezeggenschapsraad

De MR van De Grondtoon

De Grondtoon heeft een medezeggenschapsraad (MR). Deze MR bestaat uit 2 ouders en 2 personeelsleden. De directeur heeft een adviserende functie. Ouders kunnen lid worden van de MR door middel van verkiezingen. Via de nieuwsbrief van school, de TamTam, wordt u op de hoogte gehouden van wat in de MR wordt besproken.

GMR

De scholen van ons bestuur hebben een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Elke MR wordt hierin vertegenwoordigd. De GMR houdt zich bezig met school overstijgende zaken.

De MR van De Grondtoon

Oudergeleding:
Dhr. H. Wynia
Mw. R. van der Craats: secretaris

Personeelsgeleding:
Mw. M. van de Weerdhof (juf Marianne): voorzitter
Mw. J. de Pater (juf Janette) 

Adviserende functie MR:
Dhr. S. Baars (directeur)