Dit is De Grondtoon

Een school waar muziek in zit

Dit is De Grondtoon

De naam ‘De Grondtoon’ geeft heel duidelijk aan waar de school voor wil staan. Het woord grondtoon is met de muziek verbonden. Een grondtoon klinkt altijd mee met een muziekstuk. Deze toon is nodig om de muziek zuiver te houden. Steeds weer komt de muziek bij die grondtoon. Voor onze school is de Bijbel de grondtoon waarop we afstemmen. Die grondtoon mag niet ontbreken, omdat anders ons onderwijs niet zuiver zal klinken. Steeds weer proberen wij de verschillende akkoorden en harmonieën als een geheel te laten klinken.

De School

De Grondtoon heeft niet alleen een duidelijke betekenis, maar is ook verbonden met de wijk waarin het gebouw staat. Namelijk aan de Componistensingel in de Componistenwijk van Veenendaal. De straatnamen zijn hier muzikaal getint. Bijvoorbeeld: Paganinistraat, Vivaldistraat, Elgarpad en Griegstraat.

Geschiedenis 

De Grondtoon werd opgericht in 1989. Toen begonnen we met ruim 90 kinderen en groeiden door tot bijna 540 leerlingen in 1999. Na enkele jaren van stabiliteit daalde het aantal leerlingen tot ongeveer 200 vanwege de vergrijzing van de wijk. Het leerlingenaantal stijgt de laatste jaren licht.

In 1996 vond een fusie plaats tussen de PWA-school en De Grondtoon. Sinds die tijd bestond De Grondtoon uit drie locaties. Vanaf 1 augustus 2009 werkte de PWA-locatie volgens een ander onderwijskundig concept en werd de naam gewijzigd in School Alex. School Alex werd per 1 augustus 2011 losgekoppeld van De Grondtoon. We zijn vanaf 1 augustus 2014 in zijn geheel gehuisvest op de locatie aan de Componistensingel. Medio 2014 is het gebouw uitgebreid. 

Onze visie

Didactische visie 

Alle leer- en vormingsgebieden worden onderwezen in het licht van onze christelijke identiteit.

  • Ieder kind is uniek. Daarom willen wij omgaan met verschillen. Wij geven dit o.a. vorm door te werken op drie niveaus bij de kernvakken.

  • Ieder kind heeft recht op een veilige, gestructureerde en uitdagende leef- en leeromgeving.

  • We leven in een snel veranderende wereld. Dit betekent dat we ons onderwijs aan nieuwe ontwikkelingen en inzichten toetsen. Indien nodig stellen we het bij. 

  • Wij vinden het belangrijk dat kinderen actief leren. Zo kunnen ze hun talenten optimaal ontplooien. Dit streven wij na door o.a. onderzoekend en ontwerpend leren.

  • School is een leergemeenschap, waar alle betrokkenen met en van elkaar blijven leren.

  • Bij het vormgeven van ons onderwijs spelen kwaliteit en opbrengsten een belangrijke rol.


Pedagogische visie

  • Verantwoordelijkheid, eerlijkheid, respect, geborgenheid, zorg en vertrouwen. Dit zijn kernwaarden in de relaties binnen en rond onze school. Wij willen deze waarden voorleven en elkaar hierop aanspreken, ieder vanuit zijn of haar mogelijkheden en verantwoordelijkheden.
  • Onderwijs en opvoeding gaan hand in hand, wij zien ouders als educatieve partners.
  • Wij streven een brede ontwikkeling van de kinderen na, zowel op cognitief als sociaal-emotioneel en cultureel, motorisch en creatief terrein.
  • Samenwerken én zelfstandigheid zijn competenties die kinderen voorbereiden op hun plaats in de maatschappij van morgen. Daarom werken wij met vormen van coöperatief leren. Ook geven we de kinderen de mate van verantwoordelijkheid voor hun eigen leren, die bij hun ontwikkeling past.