Deze website is niet goed met deze oude versie van Internet Explorer te bekijken. We raden u aan om naar de nieuwste versie van Internet Explorer te upgraden of gebruik te maken van Google Chrome of Firefox.

Team en organisatie

05-07-2017

Het team van “De Grondtoon” heeft bewust gekozen voor het Protestants Christelijk Onderwijs. Dat betekent onder meer dat allen die binnen onze school werken in de onderlinge omgang rekening dienen te houden met de bijbelse opvattingen ten aanzien van gerechtigheid en naastenliefde. Als onderwijsgevenden zien we elk kind als een unieke persoon. Ons streven is ‘onderwijs en zorg op maat’ te geven aan alle kinderen die op onze school zitten. Onderwijs en opvoeding gaan daarbij hand in hand. Daardoor heeft onze school een eigen identiteit (karakter, sfeer, klimaat, kenmerk). Deze willen we graag uitdragen in onze school en in de omgang met kinderen en ouders.

 

Scholing

Scholing is een belangrijk middel om te komen tot kwaliteitsverbetering. Elk jaar wordt bekeken waar onze prioriteiten liggen ten aanzien van de nascholing. In overleg met het team en de MR wordt een nascholingsplan opgesteld. Deze nascholing vindt plaats op teamniveau en is dus verplicht voor alle leraren. Daarbij gaat het ondermeer om structurele onderwijskundige zaken. Tevens worden individuele personeelsleden in de gelegenheid gesteld cursussen te volgen. Dat kan gebeuren vanuit interesse voor een bepaald onderwerp. Ook naar aanleiding van klassenbezoeken en functioneringsgesprekken kan een teamlid gestimuleerd worden een individuele nascholingscursus te volgen.

 

Kwaliteitsverbetering

De kwaliteit van ons onderwijs is voor ons allen een constante zorg. In goed overleg en in gezamenlijkheid willen we proberen de kwaliteit van ons onderwijs te bewaken en verbeteren. De verbetering van de kwaliteit vraagt om een kritische houding van ons allen. Die kritische houding moet ook op ons eigen handelen gericht zijn. De kwaliteit van ons onderwijs wordt onder meer door de volgende zaken positief beïnvloed en/of beoordeeld:

  • Het nauwgezet volgen van de ontwikkeling van onze leerlingen (LeerlingVolgSysteem);
  • Een goed beleid met betrekking tot nascholing (Nascholingsplan);
  • Efficiënt gebruik van de personele middelen (Formatieplan);
  • Een duidelijke zorgstructuur (Zorgplan);
  • Een heldere beschrijving van ons onderwijs (Schoolplan);
  • Efficiënt gebruik van de onderwijstijd (Activiteitenplan);
  • Tevredenheidsonderzoek (Ouderenquête);
  • Integraal schooltoezicht door de onderwijsinspectie (Inspectiebezoek);
  • Werken met Kwaliteitskaarten, een instrument voor cyclische kwaliteitszorg. 

 

Teambijeenkomsten

Het team komt regelmatig bijeen om allerlei zaken door te spreken. Zo zijn er de volgende vergaderingen:

a.      Algemene teamvergaderingen:

Tijdens deze bijeenkomsten komen vooral organisatorische – en onderwijsinhoudelijke zaken aan de orde;

 

b.      Deelteamvergaderingen ( groepen 1-4 en 5-8):

Tijdens deze bijeenkomsten staan punten op de agenda, zoals onder andere methoden, leerlingen, afspraken, activiteiten en onderwijskundige zaken (identiteit, didactisch handelen, zorgbreedte, onderwijsvernieuwing en kwaliteitszorg);

 

c.      Paralleloverleg:

De leraren, die een zelfde groep hebben, maken met elkaar afspraken over de inhouden, leerstof, tussendoelen, etc. m.b.t. een bepaald leerjaar. 

 

Aan het begin van het schooljaar vindt de startvergadering plaats. Het schooljaar wordt afgesloten met een zogenaamde evaluatievergadering waarbij met name de overdracht van leerlingen centraal staat.Het MT (managementteam), bestaande uit een Intern Begeleider, twee bouwcoördinatoren en de directeur van de school, is verantwoordelijk voor de inhoud van de vergaderingen en de aansturing ervan. 

 

Personeel

Binnen onze school werken heel wat mensen. Niet alleen zijn onderwijsgevenden werkzaam binnen de Grondtoon. Ook andere functies treffen we aan (IB-er, conciërge, administratief medewerkster).

Hierdoor is het nodig dat er goede afspraken zijn op het gebied van overleg, communicatie, taakverdeling, verantwoordelijkheden, nascholing, inzetbaarheid en mobiliteit.

Het managementteam zorgt voor de interne aansturing hiervan.      
 TOP